Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů ve stručném přehledu

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých Vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je odpovědný za shromažďování osobních údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje provozovatele webových stránek naleznete v části „Informace o správci“ v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jak shromažďujeme Vaše údaje?

Na jedné straně jsou Vaše osobní údaje shromažďovány tím, že nám je poskytnete. Může se jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s Vaším souhlasem našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technická údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu Vaše údaje používáme?

Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze Vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva, pokud jde o Vaše údaje?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli do budoucna odvolat. Kromě toho máte za určitých okolností právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V této záležitosti a v dalších otázkách týkajících se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

2. Obecné a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, podle kterých Vás lze osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní nedostatky. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Informace o správci

Správcem zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

intensivLEBEN GmbH
Seilerweg 1d
09235 Burkhardtsdorf
Německo

Telefon: +49 3721|274701-0
E-mail: info@intensiv-leben.com

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Doba uložení

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedena žádná konkrétnější doba uložení, zůstanou Vaše osobní údaje u nás, dokud nepomine účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou Vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít pro uchování Vašich osobních údajů jiné právně přípustné důvody (např. lhůty pro uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); ve druhém případě budou údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR za předpokladu, že jsou zvláštní kategorie údajů zpracovávány v souladu s čl. 9 odst. 1 GDPR. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů provádí také na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve Vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisku zařízení), zpracování údajů se navíc provádí na základě § 25 odst. 1 německého zákona o ochraně osobních údajů v oblasti telemédií a telekomunikací (TTDSG). Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud jsou Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo potřebné k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme Vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Dále, pokud jsou Vaše údaje potřebné pro splnění zákonné povinnosti, zpracováváme je na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Zpracování údajů může být rovněž prováděno na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Následující odstavce tohoto prohlášení o ochraně údajů poskytují informace o příslušném právním základu v každém jednotlivém případě.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

intensivLEBEN GmbH
Datenschutzbeauftragter
Seilerweg 1d
09235 Burkhardtsdorf
Německo

Telefon: +49 3721|274701-0
E-mail: datenschutz@intensiv-leben.com

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnohé operace související se zpracováním osobních údajů jsou možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného až do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E) NEBO F) GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NADÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO TOTO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO VZNÉST KDYKOLI NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO TENTO MARKETING, COŽ ZAHRNUJE I PROFILOVÁNÍ, POKUD SE TÝKÁ TOHOTO PŘÍMÉHO MARKETINGU. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU JIŽ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU POUŽÍVÁNY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Právo na podání stížnosti existuje, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné prostředky správní nebo soudní ochrany.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom Vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo automaticky v rámci plnění smlouvy, a to v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, dojde k tomu pouze v případě, že to bude technicky proveditelné.

Informace, oprava a výmaz

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a o účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na jejich opravu nebo výmaz. V této záležitosti a v dalších otázkách týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Za tímto účelem se na nás můžete kdykoli obrátit. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, které ukládáme, potřebujeme obvykle čas na jejich ověření. Po dobu takového ověřování máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Pokud bylo/je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní, můžete požádat o omezení zpracování údajů namísto jejich vymazání.
  • Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, máte právo požadovat místo výmazu Vašich osobních údajů omezení jejich zpracování.
  • Pokud jste vznesli námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být provedeno porovnání Vašich a našich zájmů. Dokud nebude ověřeno, čí zájmy převažují, máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Šifrování SSL a TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

3. Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. souborech protokolu serveru, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • typ a verzi prohlížeče,
  • používaný operační systém,
  • URL adresu odkazu,
  • název hostitele přistupujícího počítače,
  • čas požadavku serveru,
  • IP adresu.

Tyto údaje nejsou slučovány s jinými zdroji údajů.

Shromažďování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem musí být shromažďovány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, Vaše údaje z formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Bez Vašeho souhlasu nebudeme tyto údaje předávat dále.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud Váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro realizaci předsmluvních opatření. Ve všech ostatních

případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud o něj bylo požádáno. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nepomine účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování Vašeho dotazu). Závazná zákonná ustanovení – zejména ohledně lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Dotaz prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude Váš dotaz, včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz), uložen a zpracován za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Bez Vašeho souhlasu nebudeme tyto údaje předávat dále.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud Váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro realizaci předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud o něj bylo požádáno. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádosti o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nepomine účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování Vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména ohledně zákonné lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

4. Analytické nástroje a reklama

Správce značek Google

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat sledovací nebo statistické nástroje a další technologie na naše webové stránky. Samotný Google Tag Manager nevytváří uživatelské profily, neukládá cookies a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Slouží pouze ke správě a zobrazení nástrojů integrovaných přes něj. Správce značek Google však shromažďuje vaši IP adresu, která může být také převedena na mateřskou společnost Google ve Spojených státech.

Používání Správce značek Google je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na rychlé a snadné integraci a správě různých nástrojů na jeho webu. Pokud byl vyžádán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Společnost je certifikována podle „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit soulad s evropskými standardy ochrany údajů při zpracování údajů v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o tom lze získat od poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Tento web využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webu analyzovat chování návštěvníků webu. Provozovatel webových stránek přijímá různé údaje o používání, jako například: Např. zobrazení stránek, délka pobytu, použité operační systémy a původ uživatele. Tato data jsou shrnuta v uživatelském ID a přiřazena k příslušnému zařízení návštěvníka webu.

Kromě toho můžeme mimo jiné používat Google Analytics. Zaznamenávejte pohyby a kliknutí myši a posouvání. Kromě toho používá Google Analytics různé přístupy k modelování k doplnění shromážděných datových souborů a při analýze dat využívá technologie strojového učení.

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznávání uživatelů za účelem analýzy chování uživatelů (např. soubory cookie nebo otisky zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Společnost je certifikována podle „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit soulad s evropskými standardy ochrany údajů při zpracování údajů v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o tom lze získat od poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Plugin prohlížeče

Shromažďování a zpracovávání vašich údajů společnosti Google můžete zabránit stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávek se společností Google a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

Google Ads

Provozovatel webu používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá určité hledané výrazy na Googlu (cílení na klíčová slova). Kromě toho lze cílené reklamy zobrazovat na základě údajů o uživatelích dostupných na Googlu (např. údaje o poloze a zájmy) (cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatelé webových stránek můžeme tato data kvantitativně vyhodnocovat, například analýzou toho, které hledané výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídajícím proklikům.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Společnost je certifikována podle „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit soulad s evropskými standardy ochrany údajů při zpracování údajů v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o tom lze získat od poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google sledování konverzí

Tento web používá Google Conversion Tracking. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí sledování konverzí Google dokážeme Google a my rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například vyhodnotit, na která tlačítka na našem webu bylo kliknuto, jak často a které produkty byly prohlíženy nebo nakupovány obzvlášť často. Tyto informace se používají k vytváření statistik konverzí. Zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a jaké akce provedli. Nedostáváme žádné informace, pomocí kterých bychom mohli uživatele osobně identifikovat. Samotný Google používá k identifikaci soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o sledování konverzí Google naleznete v předpisech společnosti Google o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Společnost je certifikována podle „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit soulad s evropskými standardy ochrany údajů při zpracování údajů v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o tom lze získat od poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Společnost je certifikována podle „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit soulad s evropskými standardy ochrany údajů při zpracování údajů v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o tom lze získat od poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active